Uw accountant en belastingadviseur - Gespecialiseerd in BV's en ondersteuning van DGA's

Adviezen

Adviezen

  • Begeleiden bij het opzetten van geautomatiseerde administraties en pakketkeuze
  • Opzetten en begeleiding bij ondernemingsplannen voor starters en doorgroeiers
  • Adviseren over invoering van dashboards, kengetallen en benchmarking
  • Coaching en begeleiding bij snel groeiende ondernemingen
  • Adviseren over rechtsvormen, financieringen en subsidies
  • Adviezen bij fusies en overnames binnen en buiten de familie
  • Vermogens- en financieringsadvies
  • Pensioenadvies
  • Bedrijfseconomisch tactisch en strategisch advies

Geautomatiseerde administraties

Bij bedrijven is niet meer weg te denken dat administraties steeds meer gedigitaliseerd worden omdat op deze wijze, de vastlegging van financiële transacties veel efficiënter kan worden uitgevoerd. Ons kantoor kan u daarmee ondersteunen door advies en begeleiding bij de keuze voor een bepaald pakket en om de eerste stappen te kunnen zetten met het eventueel zelf inboeken. U bespaart hiermee kosten en houdt in de meeste gevallen veel meer grip op de cijfers en u kunt uw beleid en planning nog tijdig bijsturen indien dat noodzakelijk is.

Ondernemingsplannen

Een startende ondernemer ontkomt er niet aan om een deugdelijk ondernemingsplan te maken bij de start van zijn bedrijf. Het is niet alleen noodzakelijk voor het eventueel aanvragen van krediet, leningen of andere vorm van financiering, maar ook als een kompas en ondersteuning bij het maken van de juiste keuze van rechtsvorm en berekening van de inkomsten die u met uw eigen bedrijf kunt realiseren. Het is de basis voor het juiste inzicht en tevens een begroting om daarmee te kunnen plannen op welke momenten het spannend kan worden met het banksaldo als gevolg van bijvoorbeeld een seizoenpatroon dat zich in uw type onderneming en branche voordoet. U moet tijdig kunnen anticiperen om basis van een goede liquiditeitsplanning en investeringen die u wil gaan doen. Vooral in de startersfase gaan de kosten voor de baten, en is het noodzakelijk om daarvoor de juiste cijfers op tafel te kunnen krijgen waarmee u de controle en grip op de financiën kunt houden.

Advisering dashboards en kengetallen

Ons kantoor kan u behulpzaam zijn en ondersteunen bij het benoemen en formuleren van de juiste kengetallen waarmee uw bedrijf voortdurend kan worden gevolgd in de realisatie van de resultaten. Kortom, zit u nog altijd op de juiste koers, en op welk moment moet ik gaan bijsturen of wellicht een andere richting inslaan om te voorkomen dat uw bedrijf op het verkeerde spoor terechtkomt.

Coaching en begeleiding van snel groeiende ondernemingen

Van snel groeiende ondernemingen is bekend dat alle vormen van ad hoc beslissingen genomen moeten worden die zich plotsklaps manifesteren. Het is in veel gevallen niet mogelijk om lang te wachten omdat daarmee de groeikansen al snel kunnen worden vergeten. Immers, er liggen meestal andere kapers op de kust. Op die momenten is het erg handig om een professionele sparringpartner aan uw zijde te hebben die u met raad en daad kan bijstaan. Tevens om op een onafhankelijke wijze te kunnen beoordelen of de groeimogelijkheden voldoende realiteitswaarde hebben en niet moeten worden aangemerkt als een incidentele transactie. Ons kantoor kan u vanuit een lange praktijkervaring met groeiende bedrijven, helpen om de juiste keuzes en beslissingen te kunnen nemen op de momenten dat zich bovengenoemde situaties in uw onderneming voordoen.

Adviseren over rechtsvormen, financieringen en subsidies

Dit zijn adviezen die niet dagelijks noodzakelijk zijn, maar wel beschikbaar moeten zijn in een aantal levensfases van uw bedrijf. Bij de start en ook bij groei van uw bedrijf is het afhankelijk van de typologie en soort bedrijfsactiviteiten of u beter kunt kiezen voor bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of bijvoorbeeld een besloten vennootschap ( B.V. ). Is het verstandig om bijvoorbeeld op basis van fiscale motieven en overwegingen te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm. Of is het een civielrechtelijke benadering die daarvoor de doorslag moet geven. Het is prettig om hierbij ondersteuning te kunnen krijgen van uw accountant om te voorkomen dat u bepaalde aspecten over het hoofd ziet en daardoor kunt voorkomen dat u kiest voor een rechtsvorm die juist het tegenovergestelde doel zal bereiken met allerlei schadelijke gevolgen van dien.

Financieringen

Het doet zich slechts enkele malen in de levenscyclus van een bedrijf voor, dat een behoefte ontstaat voor het verkrijgen van hoge bedragen aan financiering voor het realiseren van start- of uitbreidingsinvesteringen. Het is bekend dat het proces voor het aanvragen van leningen of andere vormen van financiering de nodige deskundigheid vereist. Ook al regelt de bank of financieringsmaatschappij de formaliteiten, toch is het altijd weer noodzakelijk dat cijfers moeten worden aangeleverd ter onderbouwing van de aanvraag. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan historische cijfers vanuit de jaarrapporten die de accountant opstelt, maar ook prognoses dienen consistent en betrouwbaar te zijn om de bank te kunnen laten beoordelen of u voldoet aan de kengetallen en scores die de bank van uw bedrijf verwacht om een bepaalde zekerheid en vertrouwen te krijgen i.v.m. de terugbetaling van leningen.

Subsidies

In Nederland en Europa zijn er vele vormen van subsidies beschikbaar, elk met hun eigen regels en voorwaarden. Een ondernemer kun je het niet kwalijk nemen dat hij op de hoogte is van deze subsidiemogelijkheden. Ook in dit geval is het prettig en rustgevend om te weten dat de accountant zijn vakliteratuur bijhoudt en op de hoogte is van al die mogelijkheden. Door een regelmatig en constructief overleg met de klant, is de accountant actueel op de hoogte van de bedrijfsactiviteiten en plannen van zijn cliënt en weet daardoor welke subsidiemogelijkheden op welk moment aangevraagd kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat u deze mist en dus onnodig veel geld uitgeeft uit uw eigen ( meestal ) schaarse bedrijfsmiddelen.

Adviezen bij fusies en overnames binnen en buiten de familie

Een ondernemer heeft niet het eeuwige leven en dus ook zijn onderneming heeft dat niet. Er komt een moment in de levensfase van de ondernemer dat hij al dan niet gedwongen, zijn onderneming moet gaan stoppen of overdragen binnen of buiten de familie. Wat is er logischer dan het betrekken van de accountant bij het proces van voorbereiden, plannen en besluiten tot een bepaalde wijze van overdracht. Het zijn vele zaken en aspecten die hierbij om de hoek komen kijken en waarbij kennis en ervaring met bedrijfseconomische-, civielrechtelijke- en fiscale wetgeving noodzakelijk is om alles goed geregeld te krijgen. In dit verband speelt een goede oudedagsvoorziening en vermogensplanning eveneens een elementaire rol waarmee de overdrager of stakende ondernemer met een gerust hart kan gaan genieten van zijn pensioen.

Vermogensadviezen

De ondernemer die zijn bedrijf staakt of overdraagt ontvangt in veel gevallen een fors bedrag aan liquiditeiten of vermogensbestanddelen waarvan hij zich afvraagt, hoe deze het beste rendement  kunnen opleveren. In veel gevallen gaat het om het in kaart brengen van de risico’s die worden gelopen met diverse beleggingsmogelijkheden zoals aandelen, opties, obligaties en vastgoed. Op basis van een aanvullende en gespecialiseerde opleiding, zijn een aantal accountants in Nederland gekwalificeerd om de ( ex ) ondernemer hierbij te ondersteunen en adviseren. Ons kantoor heeft hiervoor eveneens een specialist in dienst.

Pensioenadvies

Het is zeer omvangrijke materie en is eveneens aan ontzettend complexe wetgeving en regels gebonden die nagenoeg elk jaar in een of andere vorm wijzigen met een behoorlijk gevolg voor de hoogte van uw pensioen. Denk ook aan de risico’s die aan het beleggen van pensioengeld zijn verbonden en die zich nadrukkelijk hebben gemanifesteerd tijdens de afgelopen crisisjaren. Vele grote pensioenfondsen hebben hun dekkingsgraad nog steeds niet op orde en worstelen met tekorten en onzekerheden. Vele ondernemers zorgen voor hun eigen pensioenvoorziening, maar zijn zich onvoldoende bewust van de genoemde grote risico’s dat de bedragen onvoldoende hoog zullen zijn om bij hun pensioen te kunnen beschikken over inkomen of vermogen om daarmee bijvoorbeeld leuke ( wereld ) reizen te kunnen gaan maken zoals tijdens het werkzame leven vooraf werd gepland. Deze risico’s kunnen door de accountant in samenwerking met de pensioenspecialist tijdig in kaart worden gebracht zodat vroegtijdig kan worden bijgestuurd of aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om de oorspronkelijke doelstellingen te kunnen realiseren en teleurstellingen te voorkomen.

Bedrijfseconomisch tactisch en strategisch advies

In een onderneming gaat het niet alleen om boekhoudkundige zaken, maar ook om bedrijfseconomische aspecten van het ondernemen in relatie tot het bijvoorbeeld nemen van de juiste operationele- en strategische beslissingen. Waar wil de ondernemer met zijn bedrijf naartoe?

Een rotonde met veel afslagen kan daarbij dienen voor het juiste beeld en begrip. Vanwege de vele afslagen, is de kans ook groter dat de verkeerde afslag wordt genomen en de onderneming dus de foutieve en ongewenste richting inslaat met alle gevolgen van dien voor de ondernemer zelf en haar personeel. Ook al is de ondernemer in veel gevallen een duizendpoot of alleskunner, het is erg prettig om regelmatig met iemand op een bepaald niveau te kunnen sparren en tegengas te krijgen of juist de wind mee en bevestiging te krijgen bij een bepaald inzicht of visie. Ook daarvoor is de accountant de juiste persoon omdat deze vaak vanaf de start met het bedrijf is meegegroeid en daardoor het bedrijf en de ondernemer goed heeft leren kennen. Bovendien staat de accountant ook niet op een eiland. In zijn praktijk bedient hij meerdere ondernemers waarmee hij al dan niet andere ervaringen heeft opgedaan en hem signalen en voorbeelden geven die ook bruikbaar zijn bij de ondernemer die zich in dezelfde levensfase bevindt. Het wiel hoeft dan in veel gevallen niet voor de 2e keer te worden uitgevonden. Ook overleg met collega’s en/of specialisten kunnen uit een ruim netwerk worden geraadpleegd voor overleg of second opinion.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem nu contact op voor een vrijblijvend gesprek en de mogelijkheden. Accountantskantoor Knops staat graag voor u klaar.

Alle rechten voorbehouden - Accountantskantoor Knops - 2018 - Sitemap - Privacy policy