Uw accountant en belastingadviseur - Gespecialiseerd in BV's en ondersteuning van DGA's

Accountancy

Accountancy

  • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
  • Samenstellen en rapportages micro-ondernemingen
  • Uitvoeren van bijzondere controle-opdrachten
  • Afgifte van diverse accountantsverklaringen

Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen

Het grootste deel van de accountantskantoren in Nederland voert alleen maar samenstellings- en beoordelingsopdrachten uit. Voor de wettelijke controleopdrachten is een aparte vergunning nodig die wordt verstrekt, en onder toezicht staat van de AFM. Omdat het grootste gedeelte van het MKB geen wettelijke controleplicht heeft, is dat ook de doelgroep van de meeste accountantskantoren. Bij het uitvoeren van samenstellings- en beoordelingsopdrachten dient wel een kwaliteitssysteem te worden gehanteerd om daarmee het werk van accountants op voldoende hoog niveau te kunnen leveren. Dit verplichte kwaliteitssysteem wordt periodiek door de Raad voor Toezicht van accountants gecontroleerd door het uitvoeren van audits. Tijdens de audits wordt steekproefsgewijze vastgesteld of de werkwijze van het kantoor voldoet aan de minimale eisen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze zijn zowel nationaal als ook internationaal door de diverse beroepsorganisaties met elkaar overeengekomen. Door deze structuur en diverse wetten en regels moeten ondernemers kunnen vertrouwen op de verklaringen die accountants afgeven en opnemen in hun rapportages die meestal bestaan uit jaarrekeningen.

Accountantsverklaringen algemeen

De afgifte van accountantsverklaringen is de kern van het beroep van accountant, omdat hij daarmee een bepaalde toegevoegde waarde levert aan de jaarrekening of andere financiële verantwoording die hij behandeld heeft. Dit aspect is het essentiële verschil tussen een Administratiekantoor en een Accountantskantoor. De accountant volgt een studie op HBO of Academisch niveau en is daarmee exclusief bevoegd om wettelijke controles te mogen uitvoeren.

Samenstellingsverklaringen

Voor bedrijven van kleinere omvang is het niet wettelijk verplicht om een controleopdracht te moeten uitvoeren. Hiervoor is een samenstellings- of beoordelingsopdracht voldoende. Bij de jaarrekening van deze opdrachtgevers wordt een samenstellings- of beoordelingsverklaring afgegeven.

Beoordelingsverklaringen

Voor bepaalde beroepen zoals notarissen en advocaten is een beoordelingsopdracht wettelijk verplicht en daarvoor moet de accountant dan ook aanvullende werkzaamheden uitvoeren om daarmee meer zekerheid te kunnen geven over de cijfers en andere aspecten die in de wet verankerd zijn en waartoe notarissen verplicht zijn om verantwoording af te leggen.

Controleverklaringen

Alleen de middelgrote- en grote bedrijven zijn verplicht om een wettelijke controle te moeten laten uitvoeren. Accountants die deze opdrachten uitvoeren, dienen te beschikken over een aparte vergunning van de toezichthouder AFM. Gezien de hoge kosten van deze vergunning beschikken alleen de grotere accountantsorganisaties in Nederland over deze vergunning.

Accountantsverklaringen bij bijzondere opdrachten

Aan accountants worden vele (bijzondere) opdrachten gegeven om daarmee meer zekerheid te kunnen laten verschaffen aan o.a. overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties of bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Bij de afronding van dit soort opdrachten wordt eveneens vaak een accountantsverklaring gevraagd zoals bijvoorbeeld t.b.v. de verstrekking van subsidies of de controle van WMO-declaraties. Ook de levering van een rapport van feitelijke bevindingen wordt in een aantal gevallen aan de accountant gevraagd. De opdrachtgever hecht waarde aan een juiste verantwoording o.a. beschikbaar gestelde gelden (o.a. subsidies) en wenst dit door de accountant te laten vaststellen. De leidraad voor de accountant bij de uitvoering van dit soort opdrachten, is in de meeste gevallen een controleprotocol dat door de opdrachtgever wordt verstrekt en waar de accountant zich aan dient te houden bij de uitvoering van de opdracht. Ook zijn eigen beroepsregels (VGBA) vormen de basis voor de wijze waarop hij zijn werk uitvoert.

Samenstellen en rapportages micro-ondernemingen

De wetgeving van de financiële verslaggeving is per 1 november 2015 gewijzigd. De wetgeving is van toepassing op rechtspersonen, waarbij de rechtsvorm van de B.V. de meest voorkomende is. De meest ingrijpende verandering van de wetgeving zit in de grootte criteria. Er is een nieuw regime bijgekomen en u raadt het waarschijnlijk al, dat is de micro. Een micro-onderneming mag een verkorte jaarrekening opstellen welke beperkt blijft tot een verkorte balans en winst- en verliesrekening. Aan de activazijde van de balans (de bezittingen) staan alleen nog de posten vaste activa en vlottende activa getotaliseerd. Aan de passivazijde staan de posten eigen vermogen, voorzieningen en schulden, tevens getotaliseerd. De winst- en verliesrekening wordt alleen op hoofdcategorieën weergegeven, dus zonder toelichtingen. Ook blijven de grondslagen en overige gegevens achterwege.

Publicatie

Een micro-entiteit blijft nog wel verplicht om jaarlijks cijfers te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Dit mag beperkt blijven tot alleen de verkorte balans. Concurrerende bedrijven kunnen hierdoor bijvoorbeeld maar weinig uit deze cijfers halen. Wel is het uiterste inlevertermijn gewijzigd van 13 maanden naar 12 maanden na afloop van het boekjaar.

Uw accountant beoordeelt wat de mogelijkheden zijn, en of u kunt voldoen aan de voorwaarden van het regime waarmee u kosten kunt besparen. Hierbij zijn meerdere aspecten – bezien vanuit verschillende gezichtshoeken – die van belang zijn en dus vooraf goed gewogen moeten worden. De ondernemer heeft hierover in veel gevallen advies nodig van de accountant om te voorkomen dat er nadelen gaan ontstaan i.v.m. de uiteindelijke keuze voor dit verlichte regime.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem nu contact op voor een vrijblijvend gesprek en de mogelijkheden. Accountantskantoor Knops staat graag voor u klaar.

Alle rechten voorbehouden - Accountantskantoor Knops - 2018 - Sitemap - Privacy policy